สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้ตามหัวข้อด้านล่าง

    - แบบฟอร์มนำส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

    - แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

    - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

    - แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง

    - แบบเสนอโครงการ


ประมวลภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับ สปสช.

- แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565

- โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พ.ศ. 2565

- โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2565

- โครงการควบคุมการแพร่ระบาดและจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 9 มกราคม 2559)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน