คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน


รายละเอียด


คู่มือปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊กที่นี่


แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน พ.ศ. 2564

คลิ๊กที่นี่


คู่มือเบี้ยยังชีพ

คลิ๊กที่นี่


คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

คลิ๊กที่นี่


คู่มืออาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คลิ๊กที่นี่


คู่มือบัญชีครัวเรือน

คลิ๊กที่นี่


คู่มือประชาชน

รวมเอกสารคู่มือประชาชนส่วนกองช่าง

คลิ๊กที่นี่

รวมเอกสารคู่มือประชาชนส่วนงานจัดเก็บรายได้

คลิ๊กที่นี่

รวมเอกสารคู่มือประชาชนส่วนงานบุคลากร

คลิ๊กที่นี่

รวมเอกสารคู่มือประชาชนส่วนงานพัฒนาชุมชน

คลิ๊กที่นี่


คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิ๊กที่นี่


คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563

คลิ๊กที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2559

คลิ๊กที่นี่


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิ๊กที่นี่


คู่มือจริยธรรมปฏิบัติงาน

ปี 2563

คลิ๊กที่นี่

ปี 2562

คลิ๊กที่นี่

ปี 2561

คลิ๊กที่นี่

ปี 2560

คลิ๊กที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน