ดาวน์โหลด

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งถมดิน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การทดสอบถังครบวาระระยะที่๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามันลักษณะที่สอง

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน