แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

 

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
>> คลิกที่นี่

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2565
>> คลิกที่นี่

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

เอกสารรายละเอียดประกอบ
>> คลิกที่นี่

ประกาศปรับปรุงตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
>> คลิกที่นี่

กรอบอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

กรอบอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35
>> คลิกที่นี่

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
>> คลิกที่นี่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

เอกสารรายละเอียดประกอบ
>> คลิกที่นี่

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน