แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

เอกสารรายละเอียดประกอบ
>> คลิกที่นี่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
>> คลิกที่นี่

เอกสารรายละเอียดประกอบ
>> คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน