สภาพทั่วไป

       อบต.พิปูน ตั้งอยู่ในที่ราบซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวและยางพาราในเขตหมู่ที่ 4 ของตำบลพิปูน มีสถานที่น่าสนใจซึ่งเป็นที่รู้จักดีของผู้คนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบคือ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งจะตั้งอยู่ในเขตเดียวกับที่ทำการของอบต. และมีผู้เดินทางมาอาบน้ำหรือพักผ่อนในบริเวณนั้นมากมายในแต่ละวัน     ที่ตั้ง/อาณาเขต
       องค์การบิรหารส่วนตำบลพิปูน ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดถนนทางหลวงสาย 4194 พิปูน – จันดี ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ถึง ที่ว่าการอำเภอพิปูน ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ **2-7 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       - ทิศเหนือ จดตำบลเขาพระ มีคลองระแนะแบ่งเขตแดน
       - ทิศใต้ จดตำบลยางค้อม มีคลองขนัดและแม่น้ำตาปีเป็นเขตแดน
       - ทิศตะวันออก จดเทือกเขานครศรีธรรมราช
       - ทิศตะวันตก จดตำบลยางค้อมและคลองระแนะ

       เนื้อที่ในเขตความรับผิดชอบของอบต.พิปูน มีประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,250 ไร่
     **พื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1 จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลพิปูน (โทร. 075-372518)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน