นโยบาย "นายทรงศักดิ์ คเชนทร์"

"พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชนชาวพิปูน"

นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีดังนี้

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

            1. วัตถุปรสงค์
                1.1. เพื่อให้ประชากรเข้าถึงและสะดวกต่อการประกอบอาชีพ
                1.2. เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ครัวเรือน
                1.3. เพื่อการบริหารการจัดเก็บรายได้เข้าองค์กรเพิ่มขึ้น

            2. เป้าหมาย
                2.1. ให้ประชาชนได้มีเส้นทางลำเลียงผลผลิตออกสู่ท้องตลาด
                2.2. ให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมไม่น้อยกว่า 30% ของครัวเรือนทั้งหมด
                2.3. ให้ประชาชนในพื่นที่ได้ชำระค่าภาษีให้องค์กรตามเป้าหมาย

            3. แนวทางการดำเนินงาน
                3.1. บุกเบิกก่อสร้างถนนและสะพานให้เข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน
                3.2. อุดหนุนส่งเสริมกลุ่มองค์กรภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
                3.3. ส่งเสริมดำเนินการให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินของราษฏร


 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            1. วัตถุปรสงค์
                1.1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ตลอดปี
                1.2. เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี
                1.3. เพื่อจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้บริการประชาชน

            2. เป้าหมาย
                2.1. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบล
                2.2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แหล่งน้ำภายในเขตพื้นที่
                2.3. ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ตามความจำเป็น

            3. แนวทางการดำเนินงาน
                3.1. ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตามความจำเป็น
                3.2. ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
                3.3. ซ่อมแซมและก่อสร้างระบบประปา ฝายกั้นน้ำ


 3. นโยบายด้านโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

            1. วัตถุปรสงค์
                1.1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
                1.2. เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่อย่างมีภูมิคุ้มกัน
                1.3. เพื่อลดปัญหาสังคมที่มีอยู่ปัจจุบัน

            2. เป้าหมาย
                2.1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ
                2.2. ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีเป้าหมาย
                2.3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครัวเรือนและชุมชน
                2.4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชน

            3. แนวทางการดำเนินงาน
                3.1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
                3.2. สนับสนุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
                3.3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
                3.4. ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
                3.5. เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
                3.6. ให้การสงเคราะห์ราษฏร์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและคนชรา และสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร์ประจำหมู่บ้าน ตามความเป็นจริง
                3.7. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร อ.ส.ม. ให้มีบทบาทกับชุมชน


 4. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง

            1. วัตถุปรสงค์
                1.1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทในการบริหารงานปกครองท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
                1.2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท้องที่และประชาชนในเขตบริการ
                1.3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

            2. เป้าหมาย
                2.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
                2.2. สร้างความปรกติสุขและความร่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
                2.3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
                2.4. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทันเหตูการณ์

            3. แนวทางการดำเนินงาน
                3.1. จัดให้มีการส่งเสริมระบบประชาคมหมู่บ้านตำบล และเครือข่ายประชาชนอื่นๆให้เข้ามามีบทบาทแสะส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                3.2. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                3.3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ
                3.4. ส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
                3.5. สนับสนุนการดำเนินงานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอื่นๆ
                3.6. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้


เพิ่มเติมด้านอื่นๆ >>


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิ๊กที่นี่


ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 64

คลิ๊กที่นี่

ปี 63

คลิ๊กที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน