ดาวน์โหลด

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การจดทะเบียบพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน