ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น

      เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งขั้นตอน วิธีการในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ WWW.pipun.go.th หัวข้อศูนย์ข้อมูล ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 เอกสารประกอบ (ดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง)

     คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน