ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 และนายอำเภอพิปูน ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 แล้วนั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จึงลงนามประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป

      ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป


 เอกสารประกอบ (ดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง)

     ประกาศ

     ข้อมูลทั่วไป

     ประมาณการรายรับ

     รายละเอียดประมาณการรายรับ

     ประมาณการรายจ่าย

     รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน