ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และนายอำเภอพิปูน ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 แล้วนั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จึงลงนามประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

      ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป


 เอกสารประกอบ (ดาวน์โหลดเนื้อหาของเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง)

     คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน