รายละเอียดดังนี้


คำสั่ง

     >>>คำสั่งรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

     >>>คำสั่งรับลงทะเบียนผู้พิการ

     >>>คำสั่งรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์


แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ (HBD)

     >>>แบบฟอร์มที่ 1 หมู่ที่ 2

     >>>แบบฟอร์มที่ 2 หมู่ที่ 3

     >>>แบบฟอร์มที่ 3 หมู่ที่ 4

     >>>แบบฟอร์มที่ 4 หมู่ที่ 5

     >>>แบบฟอร์มที่ 5 หมู่ที่ 6

     >>>แบบฟอร์มที่ 6 หมู่ที่ 7

     >>>หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ HBD


แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ

     >>>แบบฟอร์มที่ 1 หมู่ที่ 2

     >>>แบบฟอร์มที่ 2 หมู่ที่ 3

     >>>แบบฟอร์มที่ 3 หมู่ที่ 4

     >>>แบบฟอร์มที่ 4 หมู่ที่ 5

     >>>แบบฟอร์มที่ 5 หมู่ที่ 6

     >>>แบบฟอร์มที่ 6 หมู่ที่ 7

     >>>หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ


แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ

     >>>แบบฟอร์มที่ 1 หมู่ที่ 2

     >>>แบบฟอร์มที่ 2 หมู่ที่ 3

     >>>แบบฟอร์มที่ 3 หมู่ที่ 4

     >>>แบบฟอร์มที่ 4 หมู่ที่ 5

     >>>แบบฟอร์มที่ 5 หมู่ที่ 6

     >>>แบบฟอร์มที่ 6 หมู่ที่ 7

     >>>หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ


แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

     >>>คลิกที่นี่


เอกสาร ข้อมูลรายชื่อที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน