น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 093-5255636

 
-ว่าง-
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐชยา จรเปลี่ยว
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายนันทวุธ องอาจ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชลธิชา บุญฤทธิ์
ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางยุพาภรณ์ โกมัย
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ชุติมา เดโช
ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.นพรัตน์ บุญฤทธิ์
ตำแหน่งครู ค.ศ. 2
นายพงศกร หอมหวล
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายพิชัย ชุมบุญ
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายพรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
น.ส.เนตรชนก พรหมเมศ
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
-ว่าง-
ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย พิธีการ
ตำแหน่งนักการภารโรง
 
 
 
 
นายกำแหง ชูสุข
ตำแหน่งคนงาน
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน