นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 093-5255636

 
-ว่าง-
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางณัฐชยา จรเปลี่ยว
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณัฐชยา จรเปลี่ยว
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนพรัตน์ บุญฤทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ
นายนันทวุธ องอาจ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกมลกานต์ บุญฤทธิ์
ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชุติมา เดโช
ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนพรัตน์ บุญฤทธิ์
ตำแหน่งครู ค.ศ. 2
รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา
นางสาวสวรรยา คงปราณ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นางสาวนพรัตน์ บุญฤทธิ์
ตำแหน่งครู ค.ศ. 2
นายพิชัย ชุมบุญ
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
 
น.ส.เนตรชนก พรหมเมศ
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายธวัชชัย พิธีการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
นายกำแหง ชูสุข
ตำแหน่งคนงาน
 
 
 
 
 
-ว่าง-
ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
-ว่าง-
ตำแหน่งภารโรง
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน