กองคลัง


นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 065-2393963

นางสาวนิภาภรณ์ รักประทุม

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิภาภรณ์ รักประทุม

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปัททิรา แก้วนุกูล

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางชุติกาญจน์ ก๋งเม่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

นางสาวธิฎาภัช รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน