รายละเอียดดังนี้


แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     >>>หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ

     >>>แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี+)

     >>>แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กลุ่ม HPD)


แบบฟอร์มรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     >>>หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ

     >>>แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     >>>แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน