โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดของโครงการ คือ
1. วัตถุประสงค์
      1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
      1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
      1.3 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
      1.4 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      1.5 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
      1.6 เพื่อให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง
2. เป้าหมาย
      2.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จำนวน 3 คน
      2.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน จำนวน 7 คน
      2.3 พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15 คน
      2.4 ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 61 คน
      2.5 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน
           รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน
3. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ
      3.1 การฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
      3.2 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรม


 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน