โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และกลุ่มเป้าหมาย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ประกอบด้วย
1. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 2-7 หมู่ละ 3 คน จำนวน 18 คน
2. ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.พิปูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน
3. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิปูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อน้ำร้อน จำนวน 2 คน
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน


ประมวลภาพกิจกรรม
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน