โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ (โรคไข้เลือดออก) กลุ่มเป้าหมาย 1,030 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565 หมู่ที่ 2 – 7 ในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลที่ได้รับ

     1. อัตราการเกิดโรคและป่วย ไข้เลือดออกลดลง

     2. ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่

     3. มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน