นางสาวปาลิกา วงศ์วาสนา

ตำแหน่งปลัด อบต.พิปูน

โทรศัพท์ 083-1040415

น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 093-5255636

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 095-0240990

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 095-0240990

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน