น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 
นายเอกราช พรหมแก้ว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ณัฐชยา เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกราช พรหมแก้ว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนนักทรัพยากรบุคคล

ปฎิบัติการ

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.นพรัตน์ บุญฤทธิ์

ตำแหน่งครู ค.ศ. 1

นางยุพาภรณ์ โกมัย

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ชุติมา เดโช

ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.ชลธิชา บุญฤทธิ์

ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิชัย ชุมบุญ

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 
 
 
นายนันทวุธ องอาจ

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.เนตรชนก พรหมเมศ

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 
 
 
นายพงศกร หอมหวล

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 
 
นายพรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
-ว่าง-

ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

 
 
 
 
นายธวัชชัย พิธีการ

ตำแหน่งนักการภารโรง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน