นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัด อบต.พิปูน

น.ส.วันเพ็ญ เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน